Legionellapreventie (BRL6010)

Zorgplicht Drinkwaterwet

Jaarlijks worden honderden mensen het slachtoffer van de legionellabacterie. De overheid heeft daarom voorwaarden gesteld aan leidingwater- en proceswaterinstallaties. Veel organisaties nemen zelf maatregelen om blootstelling aan legionella te voorkomen, maar voldoen daarmee vaak niet aan de geldende regels van de Drinkwaterwet of het Drinkwaterbesluit.

Eigenaren en beheerders van collectieve leidingwaterinstallaties hebben op grond van de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit een zorgplicht ten aanzien van de kwaliteit van het drinkwater. Zij dienen veilig en goed drinkwater te leveren, met een installatie die legionella-veilig is. Een collectieve leidingwaterinstallatie is een installatie waarmee water aan derden beschikbaar wordt gesteld.

Over het algemeen is er sprake van een collectieve leidingwaterinstallatie indien het water niet uitsluitend in huiselijke kring gebruikt wordt. Dit is bij (veel) organisaties het geval, zoals bij ziekenhuizen, verblijfsaccommodaties, penitentiaire inrichtingen, kampeerterreinen, studentenhuizen of andere organisaties waar werknemers en/of klanten een watertappunt (bijvoorbeeld een kraan of douchekop) kunnen gebruiken.

Deze organisaties zijn dan ook bij wet verplicht tot legionellapreventie. De experts van DVTadvies helpen hier graag bij.

Risicoanalyse

Legionellapreventie begint met een risicoanalyse. Hiermee brengt onze expert in kaart waar de legionellabacterie in uw waterinstallatie kan gaan groeien. De risicoanalyse wordt niet vanaf tekening uitgevoerd: onze expert komt de installatie(s) zelf visueel beoordelen. Uit deze inventarisatie zal blijken welke maatregelen getroffen dienen te worden.

Beheersplan

Op basis van de risicoanalyse stellen wij een beheersplan op. De te treffen maatregelen uit de risicoanalyse werken we hierin verder uit. Denk aan monstername, temperatuurmetingen of het spoelen van weinig gebruikte tappunten. Ook de taken en bevoegdheden van de betrokken personen bij het beheren van de installatie(s) nemen wij op in het beheersplan. Bovendien maakt een beheersplan duidelijk wie op welke wijze moet handelen in geval van legionellabesmetting. Het beheersplan vormt zodoende het centrale document voor legionellapreventie.

Logboek

In het logboek wordt de uitvoering van maatregelen bijgehouden en inzichtelijk gemaakt voor controle. Voor iedere maatregel moet een logblad worden aangemaakt en bijgehouden. Wij hechten grote waarde aan het nauwkeurig bijhouden van het logboek, waardoor u altijd kunt aantonen dat de beheerswerkzaamheden zijn uitgevoerd. Het logboek kunt u laten inzien door toezichthouders.

DVTadvies: de gecertificeerde legionella-adviseur

Een risicoanalyse en beheersplan moeten worden opgesteld door een daarvoor erkende organisatie. Deze organisatie dient gecertificeerd te zijn volgens BRL 6010. DVTadvies is één van de weinige onafhankelijke adviesbureaus van Nederland en werkt volgens de geldende beoordelingsrichtlijn (BRL 6010). Daardoor is de kwaliteit van onze dienstverlening altijd gewaarborgd. Alle rapportages zijn maatwerk en naar uw eigen wens.

Wij leveren alle diensten op het gebied van legionellapreventie. Zodoende kunnen wij u effectief en efficiënt helpen, waardoor u de kosten voor legionellabeheersing onder controle kunt houden.