Integrale inspectie RgD-BOEI®​

Integratie van gebouwinspecties

BOEI is een Nederlands inspectiesystematiek die streeft naar het integreren van alle vormen van gebouwinspecties. De BOEI-systematiek is in 2009 geïntroduceerd door de Rijksgebouwendienst (Rgd).

Traditionele gebouwinspecties: inefficiënt

Naast onderhoud spelen (brand)veiligheid en gezondheid een steeds belangrijkere rol bij het beheren van een gebouw. Ook is er meer aandacht voor de energiezuinigheid van gebouwen. Al deze aspecten vragen om een inspectie.

In het verleden werden de verschillende aspecten vaak gescheiden geïnspecteerd, waarbij voor elk aspect een nieuwe rapportage werd opgesteld, met daarin de te verhelpen mankementen. Deze werkwijze is uiterst inefficiënt en kan leiden tot overlappingen en tegenstrijdigheden van werkzaamheden die verricht zouden moeten worden.

Nu: geïntegreerde bouwinspectie volgens BOEI

Daar waar bij traditionele gebouwinspecties meerdere partijen in één gebouw meerdere malen naar eenzelfde bouwdeel keken, zijn deze inspecties bij de BOEI-systematiek geïntegreerd. De BOEI-inspectie is dan ook bedacht om te voorkomen dat voor elk aspect verschillende rapporten geschreven worden.

Bij een BOEI-inspectie van DVTadvies komen de onderdelen Brandveiligheid, Onderhoud (volgens NEN 2767), Energie en Inzicht over wet- en regelgeving dan ook integraal aan bod. Dit gebeurt voor de disciplines bouwkunde, elektrotechniek, werktuigbouwkunde en transport.

De BOEI-systematiek zorgt hiermee voor meer inzicht in de samenhang van de verschillende aspecten. Zodoende ontstaat een basis voor het beheren van uw gebouw en krijgt u een goed beeld van het onderhoud dat nodig is. Het resultaat van een BOEI-inspectie is dan ook één integraal adviesrapport. Dubbel werk en tegenstrijdigheden worden hiermee voorkomen en de belasting voor u als gebruiker van het gebouw wordt tot een minimum beperkt. Onze inspecteurs komen immers maar één keer langs voor een inspectie, waarbij zij het hele gebouw inspecteren op alle relevante aspecten. In de BOEI-rapportage van DVTadvies worden integrale adviezen gegeven over investeringen en onderhoud.

Voorbeeld van een integrale inspectie

Neem bijvoorbeeld een raamkozijn. Een onderhoudsinspecteur zou zeggen dat het schilderwerk aan een vervolgbeurt toe is, terwijl de brandveiligheidsinspecteur aanraadt het glas te vervangen in verband met mogelijke brandoverslag. Een energie-inspecteur zou aangeven dat HR++ glas een betere optie is dan het aanwezige enkel glas. Bovendien blijkt dat er volgens de geldende wet en regelgeving doorval­beveiliging aangebracht moet worden. Als al deze werkzaamheden verspreid zouden worden uitgevoerd, brengt dat overlast en heel wat extra kosten met zich mee. Na een BOEI-inspectie worden al deze punten opgemerkt en kan het onderhoud in één keer worden uitgevoerd.

Voordelen van een BOEI-inspectie van DVTadvies

Een BOEI-inspectie van DVTadvies brengt grote voordelen met zich mee:

  • Efficiencyverbetering en daarmee kostenbesparing door een integrale aanpak.
  • Beperking van risico door inzicht in de (brand-) veiligheid van het gebouw.
  • Voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
  • Integrale afstemming in de planning van de aspecten Brandveiligheid, Onderhoud, Energie en Inzicht over wet- en regelgeving.
  • Beperking van overlast door slechts één integrale inspectie van onze erkende BOEI-specialisten.

Bij DVTadvies werken meerdere BOEI-gecertificeerde inspecteurs.

Legionellapreventie

Vanuit de wet- en regelgeving dient in Nederland legionellabeheer uitgevoerd te worden voor drinkwaterinstallaties bij bijvoorbeeld ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, verpleeghuizen en hotels.

Lees meer »