Asbestinventarisatie​

Inventariseren van asbest

De specialisten van Contraa, zusterbedrijf van DVTadvies, onderscheiden zich door hun jarenlange ervaring en kennis van asbesttoepassingen.

Asbestwet van 2017: inventarisatie en verwijdering

Bij gebouwen van vóór 1994 bestaat er een mogelijkheid dat bij de bouw asbesthoudende materialen gebruikt zijn. Een asbestinventarisatie geeft inzicht in de aanwezigheid van direct waarneembare asbesthoudende materialen. De inventarisatie wordt uitgevoerd door een gecertificeerde inspecteur door middel van (indien nodig) licht destructief onderzoek, en resulteert in een gecertificeerd (SC-540) rapport.

Per 1 januari 2017 geldt de nieuwe wet omtrent asbestinventarisatie en asbestverwijdering. Alle gecertificeerde bedrijven in de asbestketen maken verplicht gebruik van het LAVS – Landelijk Asbestvolgsysteem. Particulieren hebben geen toegang tot het LAVS en dienen via een asbestinventarisatiebedrijf opdracht te geven tot de asbestinventarisatie. Wij hebben alleen wel een BSN-nummer (Burger Service Nummer) van de aanvrager nodig om in te loggen in het LAVS. Vandaar dat wij nu ook uw BSN-nummer vragen bij het invullen van uw aanvraagformulier voor een asbestinventarisatie. Uiteraard worden alle door u verstrekte gegevens vertrouwelijk behandeld.

Het asbestonderzoek

Onze asbestonderzoekers krijgen de tijd om een onderzoek goed uit te voeren en beschikken daarbij over de modernste hulpmiddelen. Het doel is om altijd een zo volledig mogelijk onderzoek uit te voeren en onnodige uitsluitingen te voorkomen. Belangrijk daarbij zijn de voorbereiding, planning en organisatie van het onderzoek.

Voorafgaand aan het onderzoek

Vanaf het moment van offerteaanvraag worden de wensen en eisen van de klant vastgelegd. Tijdens het onderzoek worden deze wensen en eisen zoveel als mogelijk meegenomen. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over de uitvoering van het onderzoek op locatie. De afspraken worden gemaakt met bewoners en/of gebruikers en toegang wordt geregeld. Tekeningen/bestekken en andere historische gegevens worden opgevraagd bij de opdrachtgever of archieven worden geraadpleegd. Dit vormt de basis van het onderzoek en aan de hand van de gegevens en tekeningen wordt een onderzoeksplan opgesteld dat de basis vormt van het onderzoek op locatie.

Visuele asbestinventarisatie

Tijdens het visuele onderzoek inspecteren de inspecteurs het gehele vooraf vastgestelde onderzoeksgebied en leggen asbestverdachte toepassingen direct vast. Materialen worden bemonsterd met de modernste methodes om te voorkomen dat hierbij asbestvezels vrijkomen zijn bronmaatregelen vanzelfsprekend. Al onze onderzoekers zijn in het bezit van een persoonscertificaat Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA), tevens hebben wij een eigen Veiligheidskundige met ADK in dienst om technische vraagstukken te behandelen en te toetsen aan het wettelijk kader. Al onze medewerkers hebben een gedragscode en geheimhoudingsverklaring ondertekend om een vertrouwelijke omgang met uw gegevens te garanderen.

Destructieve asbestinventarisatie

Afhankelijk van de diepgang van het asbestonderzoek kan destructief onderzoek (bijvoorbeeld het openbreken van wanden) of endoscopisch onderzoek onderdeel uitmaken van het onderzoek. De diepgang van het onderzoek is afhankelijk van het type asbestinventarisatie dat u wenst. Bij een destructief onderzoek komen ook de visuele aspecten aan de orde.

Na het asbestonderzoek: heldere rapportage

Na het afronden van het veldwerk worden alle gegevens uit het onderzoek op locatie en de analysecertificaten samengevoegd tot een heldere rapportage. De rapportage is voorzien van duidelijke samenvatting, tekeningen, foto’s en een eerste advies hoe er kan worden omgegaan met de aangetroffen asbesthoudende toepassingen (conform SMA-rt). De rapportage wordt na controle door de technisch verantwoordelijke binnen Contraa in het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS) opgenomen.

SMA-rt betreft de Stoffen Manager Asbest risicotool en is een verplicht onderdeel van het asbestinventarisatierapport.

Over Contraa

Contraa BV is sinds 1 juli 2018 zusteronderneming van DVTadvies BV. Dit heeft grote voordelen voor u als klant. Wij kunnen u op een breder gebied ontzorgen en adviseren bij installatieadvies, brandveiligheidsadvies, bouwkundig advies en verduurzamingstrajecten. Door als zusterondernemingen te werken, kunnen wij onze dienstverlening naar u als klant nog verder verbreden en optimaliseren.
Zie ook: www.contraa.nl

“Vermoedt u asbest in uw pand? Geen zorgen, wij helpen u graag.”

Michel van den Heuvel
Operationeel manager inspecties

Legionellapreventie

Vanuit de wet- en regelgeving dient in Nederland legionellabeheer uitgevoerd te worden voor drinkwaterinstallaties bij bijvoorbeeld ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, verpleeghuizen en hotels.

Lees meer »