Legionellapreventie (BRL 6010)

Veel bedrijven zijn wel bekend met de legionellabacterie en nemen daarom zelf maatregelen om blootstelling aan legionella te voorkomen. Ze zijn echter vaak niet bekend met de regels van de Drinkwaterwet of het Drinkwaterbesluit, waardoor de genomen maatregelen hier ook vaak niet aan voldoen. Dit terwijl de overheid echter voorwaarden heeft gesteld aan leidingwater- en proceswaterinstallaties.

Eigenaren en beheerders van collectieve leidingwaterinstallaties hebben op grond van de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit een zorgplicht ten aanzien van de kwaliteit van het drinkwater. Zij dienen veilig en goed drinkwater te leveren met een installatie die legionella-veilig is. Een collectieve leidingwaterinstallatie is een installatie waarmee water aan derden beschikbaar wordt gesteld. Over het algemeen is er sprake van een collectieve leidingwaterinstallatie indien het water niet uitsluitend in huiselijke kring gebruikt wordt. Dit is bij (veel) organisaties het geval, zoals bij ziekenhuizen, verblijfsaccommodaties, penitentiaire inrichtingen, kampeerterreinen, studentenhuizen of andere organisaties waar werknemers en/of klanten een watertappunt (bijvoorbeeld een kraan of douchekop) kunnen gebruiken. Deze organisaties zijn dan ook bij wet verplicht tot legionellapreventie. De experts van DVTadvies helpen u graag bij het nemen van maatregelen zodat voldaan kan worden aan de geldende regelgeving.

Risicoanalyse

Legionellapreventie begint met een risicoanalyse. Hiermee brengt onze expert in kaart waar de legionellabacterie in uw waterinstallatie kan gaan groeien. In tegenstelling tot vele risicoanalyses wordt de risicoanalyse van DVTadvies niet theoretisch vanaf tekening uitgevoerd: onze expert komt de installatie(s) zelf visueel beoordelen. Op basis van deze inventarisatie wordt bepaald welke maatregelen getroffen dienen te worden.

Beheersplan

Op basis van de risicoanalyse wordt een beheersplan uitgewerkt. Hierin worden de details van de te treffen maatregelen besproken. Denk hierbij aan monstername, temperatuurmetingen of het spoelen van weinig gebruikte tappunten. Daarnaast worden in het beheersplan de taken en bevoegdheden van de betrokken personen bij het beheren van de installatie(s) opgenomen. Als laatste maakt een beheersplan duidelijk wie op welke wijze moet handelen in geval van legionellabesmetting. Het beheersplan vormt zodoende het centrale document voor legionellapreventie.

Logboek

De uitvoering van de te nemen maatregelen wordt bijgehouden en inzichtelijk gemaakt in een logboek. Hiermee vormt het logboek een controle-instrument, waarbij voor iedere maatregel een logblad aangemaakt en bijgehouden dient te worden. DVTadvies hecht grote waarde aan het nauwkeurig bijhouden van het logboek, waardoor u altijd kunt aantonen dat de beheerswerkzaamheden zijn uitgevoerd. Het logboek kunt u tevens laten inzien door controlerende toezichthouders.

DVTadvies: BRL 6010 gecertificeerd adviseur

Een risicoanalyse en beheersplan dienen opgesteld te worden door een daarvoor erkende organisatie. Deze organisatie dient gecertificeerd te zijn volgens BRL 6010. DVTadvies is één van de weinige onafhankelijke adviesbureaus van Nederland en werkt volgens de geldende beoordelingsrichtlijn zoals deze is vastgelegd in BRL 6010. Door te werken volgens deze strikte richtlijn is de kwaliteit van onze dienstverlening altijd gewaarborgd. Alle rapportages zijn maatwerk en naar uw eigen wens. DVTadvies levert alle diensten op het gebied van legionellapreventie. Zodoende kunnen wij u effectief en efficiënt helpen, waardoor u de kosten voor legionellabeheersing onder controle kunt houden.

CONTACT